مشاهده گونه شنگ پس از مدت ها در نزدیکی شهر اصفهان

8بازدید
12 روز قبل
0

انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم : شنگ جانوری پستاندار از خانواده راسوهاست. این جانور گوشتخوار است و در نزدیکی آب های شیرین زندگی کند و از ماهی ها، دوزیستان، سخت پوستان، حشرات و غیره استفاده می کند. با توجه به اینکه جمعیت این گونه زیبا به دلیل آلودگی آب ها کاهش یافته است دیدن شنگ در سد نکوآباد در نزدیکی شهر اصفهان، بسیار ارزشمند است.